Exame SIELE

SIELE certifica o grao de competencia na lingua española a través de catro probas: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e Interacción escritas e Expresión e interacción orais; e toma como referencia os niveis do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) do Consello de Europa.

SIELE

Trátase dun único exame multinivel que permite obter o certificado SIELE, un documento que inclúe: a puntuación obtida en cada unha das catro probas e a súa equivalencia cos niveis do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), así como unha puntuación global de 0 a 1000, que é o resultado da suma da puntuación de cada unha das catro probas.

 

CONVOCATORIA 2023 (pechadas de momento)

24 de Febreiro; 31 de Marzo; 28 de Abril; 26 de Maio; 30 de Xuño