Español para estranxeiros

Poñemos á túa disposición cursos de español cun método comunicativo, nos que se combinan as actividades na aula co coñecemento da cidade e a contorna. ¡Aprende falando e divertíndote dende o primeiro día!

Proba de nivel

Primeiro facemos unha proba de nivel, totalmente gratuíta e sen ningún tipo de compromiso, para poder ampliar a información ao alumnado e determinar o grupo no que avanzaría máis rápido. Consiste simplemente nunha entrevista persoal, unha proba de gramática e de vocabulario, e unha expresión escrita.

MCER

 

O Marco Común de Referencia Europea recomenda o seguinte número de horas para superar os diferentes niveis:

Con todo, a cantidade de horas pode variar segundo numerosos factores como son a boa disposición do alumnado ao estudo persoal, facilidades, número de alumnos por clase…, de xeito que habitualmente o noso alumnado consigue superar os niveis bastante antes.

Duración

Os cursos de español deséñanse para que o alumnado estea en situación de inmersión lingüística e por iso, para un bo aproveitamento da estadía, recomendamos que non sexan de menos de 6 horas á semana no caso de estadías longas ou de 15 horas á semana en estadías curtas. Ademáis, os grupos serán dun máximo de 10 alumnos.

 

 

Material

Todo o material do curso é entregado ben por correo electrónico antes da clase ou ben ao principio da clase. O alumno está no centro da aprendizaxe e inmerso en situacións reais nas que poderá aplicar todo o visto na aula. Con este modelo didáctico preténdese capacitar ao estudante para unha comunicación real –oral e escrita- con outros falantes da lingua. Para iso empréganse a miúdo textos, audios e materiais auténticos e realízanse actividades que procuran imitar a realidade. Dacordo co alumno, o profesor pode recomentar a compra dun libro se o considera oportuno.

 

 

Horarios

Existen grupos de todos os niveis de A1 a C2 en horario de mañá e de tarde. Para máis información, contacta connosco.

EXAMES PROPIOS

EXAMES DOS QUE SOMOS CENTRO EXAMINADOR OFICIAL

SIELE

SIELE é o Servizo Internacional de Avaliación da Lingua Española que certifica o grao de dominio do español a través de medios electrónicos dirixido a estudantes e profesionais dos cinco continentes.

Está promovido polo Instituto Cervantes, a Universidade Nacional Autónoma de México, a Universidade de Salamanca e a Universidade de Bos Aires.

EXAMES QUE PREPARAMOS

EXAMES QUE PREPARAMOS SEN SER CENTRO EXAMINADOR OFICIAL

DELE

Os Diplomas de Español como Lingua Estranxeira (DELE) son os diplomas oficiais de español que acreditan o grao de competencia no idioma. Estes diplomas son outorgados polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España. O Instituto Cervantes é un organismo público español que promove a ensinanza da lingua española e a difusión da cultura de España e Hispanoamérica.

Realízanse en todos os niveis do Marco Común Europeo de Referencia (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), están recoñecidos a nivel internacional, e gozan dun gran prestixio non só entre institucións e autoridades educativas públicas e privadas, senón tamén no mundo empresarial.

Estes títulos non caducan e o exame compose de 4 grandes partes:

  • Comprensión auditiva
  • Comprensión escrita
  • Expresión e interacción escrita
  • Expresión e interacción oral